Rentabilidá de as imbersions de o Monopoly, á trabiés de a Tasa Interna de Retorno (TIR)

This post is also available in: Spanish

Ta chustificar iste articlo, me boi á basar en a tendenzia de bellas dentratas publicatas rezientemén en o blog baxo o formato “analís de caso”, que reyalmén en son os míos treballos aíntro d’un  programa MBA en o que soi embrecato. Bien, pos ista dentrata no ye que siga un treballo demandato á esprés por a escuela, pero trata sobre un conzeuto clau ta l’analís de a rentabilidá d’imbersions —a Tasa Interna de Retorno (TIR)— aplicata á bella cosa tan entretenita como o chuego de o Monopoly.

Fuente: Wikipedia
Fuen: Wikipedia
Antis de continar, un par d’abisos:
  • iste articlo alporta una bisión simplificata y aplicazión alazetal de o conzeuto de Tasa Interna de Retorno. Ye dizir, si yes profesional u afizionau á las imbersions, no asperes un articlo detallato, preziso u que aduba un gran balor sobre a TIR;
  • si yes afizionato á lo Monopoly, iste articlo contiene “spoilers”i.e, informazión alazetal sobre bels aspeutos importans y difízils de beyer á “simpla bista” de o chuego. Conoxer ista informazión puede aduyar, pero no ye ni muito menos finitiba aintro de o conchunto de fautors que intrebienen en o chuego.

Alazetalmén, a Tasa Interna de Retorno (TIR) ye a tasa d’intrés á trabiés de a cuala se recupera a imbersión;  […]  puede emplegar-se como indicador de a rentabilidá d’un proyeuto: a mayor TIR, mayor rentabilidá  [1]. E ixo ye o que he feito con todas y cadaguna de as propiedaz disposables en o Monopoly (Bersión Catalunya, añada 2015): calcular a rentabilidá de cadaguna de as collas de propiedaz (collas de a mesma color) de o tablero.

Monopoly_board
Fuen: Hasbro

Os datos de dentrata ta fer o calculo de a TIR son fiels á los prez y condizions de o propio chuego, estando istos datos de dentrata:

  • os costes totals acumulatos de a merca de as collas completas de propiedaz, y os respeutibos costes de ficar 1, 2, 3, 4 casas y un otel en cadaguna de as propiedaz. Istos costes acumulatos en fan a imbersión d’escomenzipie que cal ta o calculo de a tasa interna de retorno;
  • os ingresos promeyo que en reporta cada colla de propiedaz en funzión de as casas/otels istalatos. Istos ingresos en fan os fluxos de caxa, que se produzen de bez que un chugador ribal “caye”en cada propiedá y que en a tabla son impresentatos baxo a ringlera “nº ingresos”.

A la fin, he otenito bellas tablas con os rendimiens de cada colla de propiedaz, parellanas á ista:

Monopoly_TIR

Dende l’ambista de a TIR, as conclusions que se pueden quitar sobre a colla de propiedad de color bioleta presas como exemplo en son:
  • a imbersión empezipia á estar prou rentable á partir de a segunda casa istalata, ya que dimpués de o 8eno. ingreso, a tasa de retorno se torna en positiba, reportando cantidáz de diners sinnificatibas con cada ingreso;
  • con menos casas construyitas —una u denguna, solo que con o solar en propiedá— s’amenistaban más de 14 ingresos (ye asaber que complicato que os ribals caigan 14 begatas en a propiedá en una mesma partida) ta consiguir una rentabilidá positiba; ingresos que, antimás, en son de muita baxa cantidá;
  • a partir de a pena. casa —3, 4 y otel— ye cuan a imbersión ye reyalmén rentable ya que, á partir ya de o terzeno ingreso, o retorno de a imbersión empezipia á estar muito sinnificatibo tanto en porzentache como en a cantidá de cadagún de os ingresos.

Iste esquema de rentabilidá de a propiedá bioleta de o Monopoly emplegata como exemplo ye parellano á lo que en tienen a resta de as propiedaz de o chuego.

Como digo, a rentabilidá de cada imbersión asinas calculata ye un dato promeyato, simplificato y aislato. T’achustar más ista informazión, caldría parar cuenta d’atros aspeutos de o chuego que no en he tenito en cuenta, y que en forman parti de o perigro de cada imbersión.

Afortunadamén ta o chuego, encara que tenendo bels calculos de rentabilidá y perigro muito más alchustatos, istos continarán estando bels datos d’importanzia relatiba aintro de cada partida, ya que caldría parar cuenta de muitísimos atros aspeutos, empezipiando por o lumero de ribals, os diners disposables en a tuya caxa y a de os ribals en un inte determinato, o puesto de poder aintro de cada organizazión, a fase en a que se i troba a partida….y por profés, a suerte de os datos.

Referenzias:
[1] WIKIPEDIA. 15.mar.2016. Tasa interna de retornohttps://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno. Consultato 02.d'abr.2016