Adiós campaña @EU_OSHA “Treballos saludables en cada edat”… Ola #EUhealthyworkplaces sobre sustanzias perigrosas

This post is also available in: English, Spanish

Más de 350 delegatos/as, entre os que feguran risponsables politicos, interlocutors/as sozials, sozios/as de campaña, ripresentans d’a Comisión Europea, espertos/as en seguranza e salut en o treballo y atros colaboradors/as de primer nivel, i partiziporon os pasatos días 21 y 22.Nov. en Bilbao, en a Cumbre d’a campaña 2016-17 “Treballos saludables en cada edat”, de l’Achenzia Europea ta la Seguranza e Salut en o Treballo (EU-OSHA).

As prenzipals conclusions d’ista campaña mostran que a poblazión activa en Europa se troba en prozeso d’abiellamiento y a edat ofizial de chubilazión ye puyando. Ta las interpresas e organizazions, o cambeo demografico que afecta a la poblazión activa presenta numerosos retos, como o feito de que o 27% d’os treballadors/as considere que no podrá continar en o suyo puesto de treballo actual cuan aiga feito os 60 años. Antimás de sensibilizar sobre os retos a los que s’enfrontina una poblazión activa europea en prozeso d’abiellamiento, a campaña tamién ha consiguito fazilitar l’azeso a soluzions practicas, churidicas e politicas que premiten abordar-los.

Os datos dizen que as campañas de l’Achenzia van consiguindo cada vez más vitalidat: ista zaguera campaña alchuntó un numero record de sozios/as ofizials e colaboradors meyaticos, e sirvió ta zelebrar o 20 cabo d’año de l’almirato personache animato de l’Achenzia, Napo.

Dende ixe inte, a maquinaria de l’Achenzia e treballando en a suya benién campaña 2018-19 que será adedicata a las sustanzias perigrosas con l’ochetivo d’agrandir a sensibilizazión e promover una cultura de prevenzión en os puestos de treballo de toda a UE e antimás zentrará l’atenzión en collas espezificas de treballadors/as. Os ochetivos prenzipals d’a campaña en son:

  • Agrandir a sensibilizazión sobre a importanzia de prevenir os perigros que en presentan as sustanzias perigrosas, o que aduyará a esfer malentenditos comuns;
  • Fomentar a evaluazión de perigros por meyo d’a provisión d’informazión sobre ferramientas practicas y a creazión de oportunidaz ta compartir buenas practicas;
  • Agrandir a sensibilizazión sobre os perigros rilazionatos con a esposizions a achens carzinochenos en o treballo, por meyo d’o refirme de l’intercambeo de buenas practicas; a EU-OSHA ye siñán d’o pacto de compromís con a Fuella de ruta d’a UE sobre carzinochenos;
  • Enfilar-se a los/as treballador/as con nezesidaz espezials e más esposatos/as a lo perigro (mullers, treballadors/as migrans, chovens/as, treballadors/as con mayor perigro por o sector a lo que en pertenexen u a lo treballo que en fan, treballadors/as temporals e treballadors/as d’a economía informal), fazilitando informazión adaptata a cada caso, asinas como exemplos de buenas practicas;
  • Agrandir o conoximiento sobre o marco lechislativo que ya s’aplica ta protexer a los/as treballadors/as y estacar a evoluzión d’as politicas.

A cuenta ta zaga ta l’estreno d’a campaña #EUhealthyworkplaces adedicata a las sustanzias perigrosas ya ye en marcha e, con suerte, iste blog tornará a estar implicato como colaborador meyatico en a campaña.