Una interpresa naxita grazias á lo blog

This post is also available in: English, Spanish

En iste post, boi á presentar-te una iniziatiba en a que soi muito zentrato. Se trata de o comenzipie de a mía interpresa de consultoría. También d’una carauteristica que tiene iste proyeuto: a interpresa ye consecuenzia direuta d’iste blog.

Lebo bellas añadas -dende 2004 alto u baxo- fendo encargos de cabo cuan como autibidá propia, en complemento a lo mío treballo de contino en as esferens interpresas ta las que he íu treballando.

En iste sentito, ufrir serbizios á atras organizazions baxo a mía responsabilidá ye bella cosa a lo que soi abezato, con mayor o menor intensidá pendiendo de as zercunstanzias que premitiban cada inte.

En os zaguers tiempos –dende o comenzipie de a crisis en 2008, alto u baxo- as bías tradizionals de dentrata d’encargos no yeran guaire faborables: as interpresas empezipioron á pasar seriosas dificultaz y os ebentos y chornatas d’organizazions dibersas an mos i gosábanos trobar os profesionals también se reduzioron sinnificatibamén.

Sin dembargo, en 2012 tenié a suerte d’empezipiar con iste blog. Antiparti d’un metodo d’aprendizache e imbestigazión, me premite mantener una presenzia en o mío entorno profesional y establexer relazión con esferens interpresas y organizazions, dica plegar á la situazión autual en a que a mayoría de os treballos que he feito en a zaguera añada –tanto por cuenta propia como en os meses que he treballato en plantilla d’interpresa- en son consecuenzia direuta de o blog.

Ye dizir, anque ye esclatero que o mío treballo ye fundamentato en a mía formazión y esperienzia profesional, o blog ye un fautor alazetal: 1) por as nuebas abelidaz profesionals que he alquilito grazias á er y que en son demandatas por os cliens y 2) por bisibilidá que ir proporziona aintro de o mío seutor profesional.

Logo Aragon Valley-Consulting-okPor isto, plegato iste inte en que a mía propia autibidá profesional ye estabilizándo-se y materializándo-se en una interpresa, dezidí que a imachen de a interpresa debeba tener –a lo menos en os suyos orichens- un omenache á lo blog, que ye fazilmén identificable tanto en o nombre como en o logotipo de a interpresa (á la dreita, obra de o mío amigo y diseñador grafico Juan Carlos Lorenzo).

Te imbito también á que besites a paxina web de AV Consulting (feita por Barbitania). Aspero que te faiga goy.

Si yes profesional de o seutor, profés, quedo á la tuya disposizión á trabiés de a pachina de a interpresa.

Y si yes leutor de contino de o blog, dizir-te que continará como dica agora.