Hu que sabem de l´Escola de Santisteve del Mall

L´edifici de l´Antiga Escola de Santisteve é plleno de secrets, el mateix com el pasa a altres puestos del pais. El pás del tèmps va amagar molts rastros que podesen donar informació avui. El pás del tèmps, las seuas consequències sobre el propi edifici, sobre els documentals que s´en podesen tinre, i tamé a la memòria de les persones que van viure a Santisteve quan l´edifici encá eva bé.

Ningú no sap l´antiquitat de l´edifici.

Totes les persones que viuen avui se´n recordan de que l´Escola ja eva astí quan van neìxer. La informació oral diu que l´ùs de l´edifici com escola podese estar desde la dècada de 1920, hasta el mich de la dècada 1970 (1975?), quan va deixar de fer-se servir l´Escola i començar la seua decadència a consequència de l´avandono.

Un rechistre agón podese haver documentació oficial d´antis é l´oficina del Rechistre de la Propietata de Benabarri, pero tot va ser cremau durant la década 1930 (1936?). Desde lavegada, l´informació oficial sobre l´edificio al Rechistre de Benabarri o al Cadastre no en donan guaire informació que millore la del conoxeiment locall. L´edifici é datau al Cadastre a l´an 1919, quan sabem en sertenitat que é més vèll, com vederem més adebán. Ista vía de rechira é, pos, molt tancada.

Altres puestos agón podese trovar-se bella documentació podesen estar: organismes d´educació u atros rechistros civils o del cllero que podesen tinre informació de Santisteve i, en sort, de l´edifici de l´Escola. Istas vías de rechira en-son encá obertes i mereixerán expllorar-se bell día.

En el coneixement oral aturau a la década 1920 i els documents oficials donant-ne no guaire informació més, hu que tenem é el pròpi edifici. Avui l´Escola s´está arregllant, i están sallent pistes que podesen donar-ne més informació.

La primera de totas é que refirmau a la paret nord de l´Escola ny-ha unatro edifici, Casa Andreu. Casa Andreu se´n troba avui gairebé tota espatllada. Per sort, la porta principal encá hei-é, i el seu sobreportall tamé, en una data encá gravada a la pedra: l´an 1875.

Ista data a la porta de Casa Andreu, chunt el fet de que se hei-trova refirmada a la paret de l´Escola, vol dir una cosa: que l´Escola é, com poc d´antis de 1875. Ista informació é refirmada per el criteri técnic de l´arquitecte que dirigeix les obres de re-construcció de l´edifici.

I antis de hei-estar escola, qué ny-haeva?

L´Escola de Santisteve va estar oberta bellas dècadas del sieglle XX, desde la década 1920(?) hasta 1975, quan el llugar va començar a quedar-se guaire vuedo.

Astí a l´Escola va anar la canalla de al mench dos generacions del país: els que van veure els zaguers dies de l´Escola a la dècada de 1970 i la generació dels seus pares. I, parant conta que potser els canvis generacionals podesen estar cada 20 ans, potser que a l´Escola anès bella generació d´antis més encá.

Van ser els pares de la zaguera generació els que van fer un apany a l´Escola de Santisteve, potser al iniçi dels ans 1950, per arregllar la casa de la mestra, que a sovent viviva en bella casa del llugar hasta lavegada. A la casa de la mestra se´n dentraba per unatra porta a la paret de llevant.

La cllase eva a la pllanta primera de l´edifici i se hei-dentraba per una escala feta per fora a la paret llevant. Adijhòs de la cllase eva el ball, al que se´n dentreba per unatra porta a la mateixa paret llevant de l´edifici. A més a més, al cantó nord de l´edifici ny-haeva unatra part separada de tot que se hei-feba servir de magatzèn, en unatra porta apart, tamé al cantó llevant de l´edifici. A la década de 1950, l Édifici teniba 4 portas a la paret llevant, i aixinas va continar hasta ara:

Com vam dir abans, se creu que l´ùs com escola va començar per la dècada 1920, i sabem que l´edifici ja existiva al mench cinc décadas enrere (1870). Pèro quin ùs en va tinre antis de estar escola i l´an quan se´n va fer ningù no hu sap. De l´edat de l´edifici podem pensar que, per el seu estil, materials, pareixiu en altres casas del llugar, podese estar feto a la primera mitat del sieglle XIX, potser tirant a les dècades 1820-30. Ista llìnia de rechira está oberta.

Per el que está sallent ara mentre hu estam arregllant, é que´n teniva unatro ùs i distribució que, ara per ara, nomès podem imaxinar a la pllanta baixa:

Una hipòtesi que tenem é (chinero 2023): Els tres nùcllis a la pllanta baixa -ball, casa de la mestra, magatzen- que evan separaus mentres l´edifici eva escola, ny-evan comunicaus internament abans. Isto faría que la paret llevant de l´edifici no necessitès les 4 portes que teniva, i només hei-estiese la porta en el sobreportal de pedra. Amés ny-heva una abertura a La Clluga de Güerri, potser una porta.

La nostra hipótesi només pot ara per ara pllantejar la distribució de la pllanta baixa a la foto d´adalt, sinse anar-hei més enllá (el seu ùs i còm hei-eva a les altres pllantes).

Repllegant tot hu que vam posar a iste articlle, les principals llinias de rechira en son:

Documentació oficial que se podese trovar a administracions d´educació, civils o del cllero, rellacionades en Santisteve;

Rellats orals i conexiement de gent del llugar;

Altres indicis que sallgan mentres arregllam l´Escola.

Si bella persona sap bella cosa més, ragonem!

Anem fent!