Siello RSA: o briloso estándar aragonés de #RSC

O Plan de Risponsabilidat Sozial d’Aragón ye una iniziativa d’o Gubierno d’Aragón -chunto con CEOE Aragón, Cepyme Aragón, UGT Aragón y CC.OO Aragón- con l’ochetivo de promover a risponsabilidat Sozial Interpresarial en os autonomos/as, interpresas e toda mena d’organizazions publicas Read More …

Esquemas de Sustenibilidat y RSC como valura esferenzial y ventacha competitiva

Por David Mairal. 30 de chunio d’o 2017. En dos meses que levo con o mío nuevo rol como auditor, una d’as oservazions más plateras y rapedas que soi trovando ye a importanzia estratechica que os planteyamiens de sustenibilidat y Read More …

A millor preba d´a buena chestión d’a edá: “Quiero chubilar-me en ista interpresa”

Fuen: THE ULTIMATE EVIDENCE OF GOOD AGE MANAGEMENT: “I WANT TO RETIRE IN THIS COMPANY” (Mairal, 2016) Muitas organizazions desembolican azions ta enfilar a biellez d’os treballadors/as d’as interpresas:  campañas ta enfrontinar TME, programas de salú t’amillorar o bienestar u en o tocante Read More …

Analís de caso: Responsabilidá de as interpresas en a protezión de datos esistens en a Rete.

Aplicazión e interpretazión de a normatiba en materia de protezión de datos por parti de l’Axenzia Española de protezión de Datos (AGPD)   Planteyamiento: Un enzetador deseya meter en marcha un proyeuto de carauter colaboratibo en a Rete que consiste Read More …

A mía esperienzia dimpués de 6 meses de teletreballo freelance

Fa cuasi un par de semanas, se cumplioron seis meses dende que establexié a mía autibidá profesional baxo o m’amplo conzeuto de “freelance”. O mío treballo ye relazionato con a chestión d’interpresas en as arias de sostenibilidá, meyo ambién, risponsabilidá Read More …

Por cosas asinas me fa goy Europa

Maitin marcho ta Bruselas, an bi seré dende o 4 dica o 6 de marzo en a Conferenzia Intrenazional “Treballo y Salú en a muller”, organizata por l’Istituto de Sendicatos Europeyos (European Trade Unión Institute, ETUI). Sobre a Conferenzia y Read More …

As interpresas deben rezentar una istoria

Dizen muitos espertos en o marketing y a comunicazión en o Rete, que una formula ta creyar u amillorar a tuya marca en a Rete ye rezentar as tuyas propias esperienzias dixando o tuyo siello presonal. “Rezentar a tuya istoria” Read More …