Campaña “Seguranza y salú + zerca d´a escuela 2016” ”, de @FLC_Aragon

Como ye cuasi una marca d´a casa, o Consello Territorial d’Aragón de a Fundazión Laboral de a Costruzión ha empezipiato a edizión de 2016 d´a campaña “Seguranza y salú + zerca de a escuela” Ista edizión de 2016 sigue un Read More …

Analís de caso: replega, almazenamiento, estruturazión y emplego de datos masibos (big data) de conzentrazión de CO2 en un puesto trancato.

Iste ye un d´os analís de caso proposaus ta o mio proyeuto de M.B.A., encara en prozeso de rebision. Os antezedens  á iste analís -aintro de a resta de o proyeuto- en son: un estudeo de a chestión de a Read More …

#Imbestigazión: influyenzia de a #teunoloxía de o #conoximiento en a funzión #sustenible de as organizazions

Lebo barias semanas treballando en o proyeuto de o M.B.A. en o que soi alpunta-to. As zagueras semanas, firme capuziato en o Treballo o cualo, antimás, me sirbe ta chustificar a ebidén baxata que puedes beyer en o ritmo de publicazions Read More …

A bezicleta en a ziudá: muito más de o que te prexinas. O caso de Copenague

Dinamarca ye o tipico país emplegato como esemplo cuan se fabla d’aspeutos tan apreziatos como a l’amostranza, equidá en o trestallo de a riqueza, competitibidá, trasparenzia, desembolique sustenible, enerxías esbiellables, democrazia, libertá, condizions laborals… De feito, Dinamarca ocupa posizions destacatas en Read More …

Un ibierno en Copenague

Dende o luns d’a zaguera semana (18.chin) i soi en Copenague, an ye prebisto que pase buena parti d’iste ibierno. A razón que m’ha trayito astí ye profesional: a superbisión de seguranza, por cuenta de a consultora PrevenControl, d’uns treballos espezificos Read More …

Analís de caso: o marco (i)legal de a prestazión d’asistenzia sanitaria en España

Dimpués de l’articlo “España, de nuevo condenada por incumplir la Carta Social Europea” en o blog AlRevésyAlDerecho, analizar l’autual regulazión de a prestazión d’asistenzia sanitaria en España, en concreto en o tocante á l’asistenzia sanitaria de presonas estrancheras por razón de Read More …

Analís de caso: cualidaz de os direutibos en as interpresas

A partir de a cronica periodistica publicata en Negocios y Emprendimiento o 13 d’agosto de 2013, fer un analís de as carauteristicas que cal que tienga o direutibo d’una interpresa. Articlo: “10 cualidaz d´un almenistrador d´esito” (astí enlaze) Enfilar con esito una interpresa Read More …

Analís de caso: Responsabilidá de as interpresas en a protezión de datos esistens en a Rete.

Aplicazión e interpretazión de a normatiba en materia de protezión de datos por parti de l’Axenzia Española de protezión de Datos (AGPD)   Planteyamiento: Un enzetador deseya meter en marcha un proyeuto de carauter colaboratibo en a Rete que consiste Read More …

Campaña “Seguranza y salut + zerca de a escuela”, de @FLC_Aragon

O Consello Territorial d’Aragón de a Fundazión Laboral de a Costruzión ha empezipiato a campaña “Seguranza y salut + zerca de a escuela”. A iniziatiba consiste en fer presentazions —en clase— á l’alumnalla en zentros d’educazión primaria. En ista primer edizión, dica 31.abi.2015, Read More …